Draamakanava on perustettu alunperin vuorovaikutus- ja ilmaisukoulutuksia varten.

Se on toiminut koko ajan sivutoimisesti oman päätyöni, erityisopetus, rinnalla.

Omassa työssäni syntyneiden oivallusten kautta on tullut halu jakaa "reppuun kertynyttä"

materiaalia. Erityisesti ajatuksissa on lasten ja nuortenn lähipiiri: miten he voivat

ohjata ja tukea oppimista esim. keittiön pöydän ääressä.

 

Luokanopettajavuosistani lähtien minua on kiinnostanut se, miten ohjata oppimista

parhaalla mahdollisella tavalla; miten havainnollistaa opittava asia; miten tehdä se

näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Työni erityisopettajana on haastanut ja ohjannut etsimään

ja kehittämään opetusmenetelmiäni edelleen.

 

Koska opettajan työn arki on kovin täyttä, olen päätynyt jakamaan itse toimivimmiksi

toteamiani ohjaustapoja ja -materiaaleja Draamakanavan julkaisujen (fb ja youtube) kautta.

Aika on rajallista, joten julkaisuja syntyy ripottain, niille sopivina hetkinä. "Kysy ja kerro

oppimisen ohjaamisesta" -ryhmässä on mahdollisuus esittää avoimia kysymyksiä.

Ryhmän sivuilta löytyy kehittelyn alla olevia, ilmaisia monistemateriaaleja.

 

Draamakasvatus on yhteisöllinen tapa lisätä tarinallisuutta ja vuorovaikutusta toimintaan.

Lapset ja nuoret tarvitsevat laadukasta ohjausta ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojensa

kehittämiseen. Ryhmässä oppii toimimaan harjoitusten ja onnistumisten kautta.

 

Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana olen nähnyt ja kokenut, miten hyvä ja

toimiva lähtee kasvamaan pienistä onnistumisista.

 

Koulutustaustani perustana on kasvatustieteen maisterin, luokanopettajan tutkinto

(Jyväskylän yliopisto 2002): sivuaineina perusopinnot äidinkielestä ja kirjallisuudesta,

erityispedagogiikasta ja psykologiasta sekä aineopinnot draamakasvatuksesta. 

 

Opettajan työni ohella olen opiskellut teatteri-ilmaisun ohjaajan opintoja (AMK/Stadia)

sekä pätevöitynyt erityis- ja erityisluokanopettajaksi (JYU 2008) ja ratkaisukeskeiseksi

(neuropsykiatriseksi) valmentajaksi (Tampereen kesäyliopisto 2015 sekä täydennysosa

2018). Vuosina 2017-2019 olen opiskellut kirjallisuuden perusopinnot ja aineopintojen

alun  Jyväskylän avoimessa yliopistossa.

 

Luokan- ja erityisopettajan työn lisäksi olen ohjannut draamakasvatuksen perusopintoja

Suomen Teatteriopistossa sekä Tampereen kesäyliopistossa, ja ohjannut sekä kouluttanut

erilaisia ryhmiä tämän yritykseni kautta.

 

Päätoimenkuvani on työ laaja-alaisena erityisopettajana alakoulussa.

Oppimateriaalien kehittäminen on samalla oman työn kehittämistä.

Laaduikkailla oppimateriaaleilla oppijan onnistumisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Oppimaan oppii onnistumalla!

Hyvä oppimateriaali huomioi oppimisen monikanavaisuuden sekä sen, miten

merkittävää on motivaation ja minäpystyvyyden tunteen löytyminen.

 

Draamakanava/ Hanna Kervinen p. 044 3531764

rsz 1hanna bÃà