Olen ollut luokanopettajavuosistani lähtien kiinnostunut siitä, miten ohjata oppimista

parhaalla mahdollisella tavalla. Työni erityisopettajana erilaisten oppilaiden kanssa on

ohjannut minua etsimään ja kehittämään opetusmenetelmiäni edelleen.

 

Koska opettajan työn arki on kovin täyttä, olen päätynyt jakamaan toimivimmiksi

toteamiani ohjaustapoja ja -materiaaleja Draamakanavan julkaisujen kautta. Näin ne

tavoittavat kiinnostuneet kollegat sekä oppijoiden lähipiirin.

 

Draamakasvatus on yhteisöllinen tapa lisätä tarinallisuutta ja vuorovaikutusta toimintaan.

Lapset ja nuoret tarvitsevat laadukasta ohjausta kielellisten ilmaisutaitojensa kehittämiseen

sekä ryhmässä toimimisen taitoihinsa.

 

Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana olen nähnyt ja kokenut, miten hyvä ja

toimiva lähtee kasvamaan pienistä onnistumisista.

 

Koulutustaustani perustana on kasvatustieteen maisterin, luokanopettajan tutkinto

(Jyväskylän yliopisto 2002): sivuaineina perusopinnot äidinkielestä ja kirjallisuudesta,

erityispedagogiikasta ja psykologiasta sekä aineopinnot draamakasvatuksesta.

 

Opettajan työni ohella olen opiskellut teatteri-ilmaisun ohjaajan opintoja (AMK/Stadia)

sekä pätevöitynyt erityis- ja erityisluokanopettajaksi (JYU 2008) ja ratkaisukeskeiseksi

(neuropsykiatriseksi) valmentajaksi (Tampereen kesäyliopisto 2015).

 

Luokan- ja erityisopettajan työn lisäksi olen kouluttanut draamakasvatuksen perusopintoja

Suomen Teatteriopistossa sekä Tampereen kesäyliopistossa, ja ohjannut sekä kouluttanut

erilaisia ryhmiä tämän yritykseni kautta.

 

Päätoimenkuvani on työ laaja-alaisena erityisopettajana alakoulussa.

Oppimateriaalien kehittäminen on samalla oman työn kehittämistä.

Laaduikkailla oppimateriaaleilla oppijan onnistumisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Hyvä oppimateriaali huomioi oppimisen monikanavaisuuden sekä sen, miten

merkittävää on motivaation ja minäpystyvyyden tunteen löytyminen.

 

Draamakanava/ Hanna Kervinen p. 044 3531764

rsz 1hanna bÃà