Draamakanava on perustettu alunperin vuorovaikutus- ja ilmaisukoulutuksia varten.

Se toiminut koko ajan oman päätyöni, erityisopetus, rinnalla. Omassa työssäni syntyneiden

oivallusten kautta on tullut halu jakaa myös omaa tietotaitoa muillakin oppimisen ja

kasvamisen osa-alueilla.

 

 

Luokanopettajavuosistani lähtien minua on kiinnostanut se, miten ohjata oppimista

parhaalla mahdollisella tavalla. Työni erityisopettajana on haastanut ja ohjannut etsimään

ja kehittämään opetusmenetelmiäni edelleen.

 

Koska opettajan työn arki on kovin täyttä, olen päätynyt jakamaan itse toimivimmiksi

toteamiani ohjaustapoja ja -materiaaleja Draamakanavan julkaisujen kautta. Näin ne

tavoittavat kiinnostuneet kollegat sekä oppijoiden lähipiirin.

 

Draamakasvatus on yhteisöllinen tapa lisätä tarinallisuutta ja vuorovaikutusta toimintaan.

Lapset ja nuoret tarvitsevat laadukasta ohjausta ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojensa

kehittämiseen. Ryhmässä oppii toimimaan harjoitusten ja onnistumisten kautta.

 

Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana olen nähnyt ja kokenut, miten hyvä ja

toimiva lähtee kasvamaan pienistä onnistumisista.

 

Koulutustaustani perustana on kasvatustieteen maisterin, luokanopettajan tutkinto

(Jyväskylän yliopisto 2002): sivuaineina perusopinnot äidinkielestä ja kirjallisuudesta,

erityispedagogiikasta ja psykologiasta sekä aineopinnot draamakasvatuksesta. 

 

Opettajan työni ohella olen opiskellut teatteri-ilmaisun ohjaajan opintoja (AMK/Stadia)

sekä pätevöitynyt erityis- ja erityisluokanopettajaksi (JYU 2008) ja ratkaisukeskeiseksi

(neuropsykiatriseksi) valmentajaksi (Tampereen kesäyliopisto 2015 sekä täydennysosa

2018). Vuonna 2017-2018 olen tehnyt kirjallisuuden perusopinnot Jyväskylän avoimessa

yliopistossa. Jatkan kirjallisuuden aineopintoja syyskauden 2018.

 

Luokan- ja erityisopettajan työn lisäksi olen ohjannut draamakasvatuksen perusopintoja

Suomen Teatteriopistossa sekä Tampereen kesäyliopistossa, ja ohjannut sekä kouluttanut

erilaisia ryhmiä tämän yritykseni kautta.

 

Päätoimenkuvani on työ laaja-alaisena erityisopettajana alakoulussa.

Oppimateriaalien kehittäminen on samalla oman työn kehittämistä.

Laaduikkailla oppimateriaaleilla oppijan onnistumisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Oppimaan oppii onnistumalla!

Hyvä oppimateriaali huomioi oppimisen monikanavaisuuden sekä sen, miten

merkittävää on motivaation ja minäpystyvyyden tunteen löytyminen.

 

Draamakanava/ Hanna Kervinen p. 044 3531764

rsz 1hanna bÃà